Konfidencialitātes politika

Stājās spēkā 01.03.2021.

1. Datu aizsardzība: īss kopsavilkums

Vispārējās norādes

Šī konfidencialitātes noteikumu tulkojuma angliskā versija atrodama adresē: https://neoten.lv/privacy-policy

Turpmākie norādījumi apraksta to, kas notiek ar Jūsu personas datiem, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Personas dati ir visi dati, pamatojoties uz kuriem Jūs var identificēt. Sīkāku informāciju par datu aizsardzību Jūs varat izlasīt konfidencialitātes noteikumu turpmākajā tekstā.

Datu apkopošana un reģistrācija mūsu tīmekļa vietnē

Kurš ir atbildīgs par datu apkopošanu un reģistrāciju šajā tīmekļa vietnē?

Šajā tīmekļa vietnē apkopotos datus apstrādā SIA “Neoten”. Uzņēmuma kontaktdatus Jūs varat uzzināt šīs lapas lejasdaļā.

Kādā veidā mēs apkopojam un reģistrējam Jūsu datus?

Vispirms Jūsu datus mēs varam apkopot tad, kad Jūs pats mums tos paziņojat. Runa ir, piemēram, par datiem, ko Jūs ierakstāt saziņas veidlapā – atgriezeniskās saites veidlapā.

Citi dati automātiski tiek apkopoti un reģistrēti mūsu informācijas sistēmās, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Tie ir galvenokārt tehniski dati (piemēram, interneta pārlūkprogramma, operētājsistēma vai laiks, kad Jūs apmeklējāt tīmekļa vietni). Šo datu apkopošana un reģistrācija notiek automātiski, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

Kam mēs izmantojam Jūsu datus?

Daļa datu tiek apkopota un reģistrēta, lai nodrošinātu netraucētu piekļuvi mūsu tīmekļa vietnei. Citi dati var tikt izmantoti, lai analizētu Jūsu kā lietotāja uzvedību. Dažās sadaļās Jums ir iespēja ierakstīt savus datus, lai sazinātos ar mums vai saņemtu sūtījumus, skatītos videomateriālus vai darītu kaut ko citu. Sīkāk par šādu datu apkopošanu, piemēram, par mērķi, juridisko pamatojumu vai precīzu izmantošanu, Jūs varat izlasīt turpmāk šajos konfidencialitātes noteikumos.

Cik ilgi tiek glabāti dati un kuram pie tiem ir pieeja?

Jūsu personas dati tiek dzēsti tad, kad to apstrādes mērķis vairs nav aktuāls; izņēmumi ir gadījumi, kad datu ilgstošu glabāšanu nosaka likumdošana un tad, ja Jūs jau iepriekš iebilstat pret datu apstrādi.

Mēs garantējam, ka Jūsu personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad Jums tas tiek konkrēti norādīts un tad, ja mums ir šāds likumos, direktīvās un rīkojumos, kā arī oficiālos vai tiesu lēmumos noteikts pienākums. Ja iepriekš norādīto mērķu izpildei pēc mūsu pasūtījuma tiek piesaistīti pakalpojumu darbuzņēmēji, uz viņiem attiecas līguma pienākumi atbilstoši ES Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (ES-DSGVO).

Jūsu datu drošība

Mēs vēlamies garantēt Jūsu datu aizsardzību ar vispārpieņemtajiem drošības tehniskajiem un organizēšanas pasākumiem saskaņā ar šī brīža tehnisko līmeni.

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu datiem?

Jums jebkurā brīdī ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par Jūsu personas datu izcelsmi, saņēmēju un mērķiem. Turklāt Jums ir tiesības pieprasīt datu labojumus, bloķēšanu vai dzēšanu. Saistībā ar šiem un citiem datu aizsardzības jautājumiem Jūs jebkurā laikā varat vērsties pie mums šīs lapas lejasdaļā norādītajā adresē. Jums ir tiesības arī iesniegt sūdzību par kompetento uzraudzības iestādi.

Analītikas un trešo pušu rīki

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, var tikt veikta statistikas analīze par Jūsu uzvedību internetā. Tas notiek ar sīkfailu un tā saukto analītikas programmu palīdzību. Analīze par Jūsu uzvedību internetā ir anonīma, ar tās palīdzību nevar izveidot tiešu saikni ar Jums. Jūs varat iebilst pret šo analīzi vai izvairīties no tās, atsakoties no noteiktu rīku izmantošanas.

Sīkāku informāciju par šo Jūs varat uzzināt turpmāk konfidencialitātes noteikumos.

 

2. Vispārējie norādījumi un obligātā informācija

Datu aizsardzība

Šo tīmekļa vietņu administratori ļoti nopietni izturas pret Jūsu personas datu aizsardzības jautājumiem. Rīkojoties ar Jūsu personas datiem, mēs ievērojam konfidencialitāti un likumdošanas nosacījumus datu aizsardzības jomā, kā arī šos konfidencialitātes noteikumus.

Kad Jūs izmantojat tīmekļa vietni, tiek apkopoti dažādi personas dati. Personas dati ir visi dati, pamatojoties uz kuriem Jūs var identificēt. Šie konfidencialitātes noteikumi sniedz skaidrojumu par to, kādus datus mēs apkopojam un kādiem nolūkiem tos izmantojam.

Mēs norādām to, ka datu nodošanai internetā (piemēram, elektroniskā pasta komunikācijas ietvaros) var būt drošības nobīdes. Nav iespējama pilnīga datu aizsardzība pret trešajām personām.

Norādījumi par atbildīgo iestādi

Atbildīgā iestāde par datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē ir:

SIA “NEOTEN”

Piedrujas iela 30, Rīga, LV-1073, Latvija

Tālrunis: +371 67138390

E-pasts: info@neoten.lv

Atbildīgā iestāde ir fiziska vai juridiska persona, kas vienpersoniski vai kopā ar citiem pieņem lēmumus par personas datu apstrādes mērķiem un līdzekļiem (piemēram, vārdi un uzvārdi, e-pastu adreses utt.).

Jūsu personas datu apstrādes atsaukums

Daudzas datu apstrādes operācijas ir iespējamas tikai ar Jūsu viennozīmīgu piekrišanu. Iepriekš izteikto piekrišanu Jūs varat atsaukt jebkurā laikā. Lai to izdarītu, Jums tikai mums uz elektronisko pastu jānosūta brīvi izvēlēta veida ziņojums. Šis atsaukums neietekmē līdz atsaukumam norādīto datu apstrādes leģitimitāti.

SSL (drošo kontaktligzdu līmenis) vai TLS (pārraides līmeņa drošība) kodēšana

Drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātu konfidenciāla satura ziņu nodošanu, piemēram, Jūsu nosūtītos pieprasījumus tīmekļa vietnei, šī tīmekļa vietne izmanto SSL un TLS kodēšanu. Kodētos ziņojumus Jūs varat atpazīt tādējādi, ka adreses ailē “http://” tiek nomainīts ar “https://” un Jūsu pārlūkprogrammas ailē parādās slēdzenes simbols.

Ja ir aktivizēta SSL vai TSL kodēšana, tad nevar tikt nolasīti dati, ko Jūs sūtāt tīmekļa vietnei vai trešajai personai.

Datu nodošanas tiesības

Jums ir tiesības sniegt jums vai trešajām personām datus, kurus mēs automātiski apstrādājam, pamatojoties uz Jūsu atļauju vai kā daļu no līguma izpildes, vispārpieņemtā mašīnlasāmā formātā. Ja Jūs pieprasīsiet tiešu datu nodošanu citai atbildīgai personai, viņu tie apmierinās tikai tad, ja būs attiecīgas tehniskās iespējas.

Datu nodošana trešajām personām un valstīm, kas nav ES dalībvalstis

Mēs izmantojam Jūsu personas datus tikai mūsu uzņēmumā.

Gadījumos, kad mēs iesaistām trešās personas kā daļu no līgumu izpildes (piemēram, pakalpojumu darbuzņēmēji no loģistikas jomas), personas dati viņiem tiek sniegti tikai tiktāl, cik tas nepieciešams attiecīgo darbu nodošanai. Ja atsevišķas datu apstrādes daļas (“uzdotā apstrāde”) ir ārpakalpojums, uz apstrādātāju attiecas līgums, kas ļauj viņam izmantot personas datus tikai saskaņā ar Datu aizsardzības likuma prasībām un liek nodrošināt attiecīgās personas tiesību aizsardzību.

Ir iespējama datu nodošana citām iestādēm vai personām ārpus ES: tas attiecas arī uz nodošanu trešajām valstīm, kurās nav noteikts Eiropas standartiem atbilstošs datu aizsardzības līmenis. Pārējos gadījumos uz datu nodošanu attiecas šie konfidencialitātes noteikumi.

Informācija, bloķēšana, dzēšana

Saskaņā ar spēkā esošās likumdošanas nosacījumiem Jums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas saņemt informāciju par Jūsu saglabātajiem personas datiem, to izcelsmi, saņēmēju un datu apstrādes mērķi, kā arī, ja nepieciešams, tiesības labot, bloķēt vai dzēst šos datus. Lai to izdarītu, kā arī uzzinātu atbildes uz citiem jautājumiem par personas datiem, Jūs jebkurā brīdī varat vērsties pie mums šīs lapas lejasdaļā norādītajā adresē.

Bērni

Mūsu piedāvājums paredzēts tikai pieaugušajiem. Personām līdz 18 gadu vecumam nav tiesību iesniegt mums personas datus bez vecāku vai par viņu audzināšanu atbildīgo cilvēku piekrišanas.

Iebildumi pret reklāmas ziņojumiem elektroniskajā pastā

Mēs nepārprotami iebilstam pret to, ka trešās personas izmanto kontaktinformāciju, kas publicēta saskaņā ar pienākumu to publicēt, lai nosūtītu nevēlamu reklāmu un informatīvos materiālus. Ja reklāmas informācija netiek pieprasīta, piemēram, surogātpasta ziņojumu veidā, tīmekļa vietņu administratori bez nosacījumiem patur tiesības veikt juridiskas darbības.

 

3. Datu aizsardzības speciālists

Likumdošanā noteiktais datu aizsardzības speciālists

Savam uzņēmumam mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu

SIA “NEOTEN”

Piedrujas iela 30, Rīga, LV-1073, Latvija

Tālrunis: +371 67138390

E-pasts: info@neoten.lv

 

4. Datu apkopošana un reģistrācija mūsu tīmekļa vietnē

Sīkfaili

Tīmekļa vietnes reizēm izmanto sīkfailus. Tie nekaitē Jūsu datoram un nesatur vīrusus. Sīkfaili ir paredzēti mūsu piedāvājuma optimizēšanai no lietotāju ērtību, efektivitātes un uzticamības viedokļa. Tie ir nelieli tekstu faili, kas glabājas Jūsu datorā un ko ir ierakstījusi Jūsu pārlūkprogramma.

Cita starpā mēs izmantojam tā sauktos “sesiju sīkfailus”. Tie automātiski tiek dzēsti pēc tīmekļa vietas apmeklējuma beigām. Citi sīkfaili glabājas Jūsu ierīcē tik ilgi, kamēr Jūs tos izdzēšat. Šie sīkfaili palīdz mums atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu nākamajā apmeklējuma reizē.

Mūsu lietotie sīkfaili tiek iedalīti šādi:

Tehnoloģiski nepieciešamie vai tīmekļa vietnes funkcionēšanai vajadzīgie sīkfaili

Nosaukums

Apraksts (atmiņā ierakstītā informācija un mērķis)

Glabāšanas ilgums atmiņā

Seansu

Sīkfaili tiek saglabāti pārlūkprogrammā

Visa pārlūkprogrammas seansa ilguma laikā

 

Analītiskie sīkfaili

Nosaukums

Apraksts (atmiņā ierakstītā informācija un mērķis)

Glabāšanas ilgums atmiņā

Informācijas apkopotāji

Iegūst un uzkrāj informāciju par to, kā jūs lietojat tīmekļa vietni, konkrētāk, par to, kādas tīmekļa vietnes jūs apmeklējāt un vai ir kļūdu ziņojumi

3 mēneši

 

Ja ir sīkdatnes, par ko mēs neesam atbildīgi, piemēram, Youtube vai Issuu iestatītas, kad skatāties videoklipu, atverat prezentāciju vai apmeklējat šīs platformas vai ar tām saistītas platformas (trešo pušu tīmekļa vietnes), uz Jums attiecas atbilstošo administratoru konfidencialitātes un sīkdatņu noteikumi. Papildinformāciju par Youtube un Issuu konfidencialitātes noteikumiem Jūs varat uzzināt turpmāk šajos noteikumos.

Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai saņemtu informāciju par sīkfailu iestatīšanu un tos pieņemtu tikai atsevišķos gadījumos, noteiktos gadījumos vai vienmēr atteiktos tos izmantot, kā arī varat aktivizēt automātisko sīkfailu dzēšanu, aizverot pārlūkprogrammu. Deaktivizējot sīkfailus, var tikt ierobežota šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāte. Ja vēlaties dzēst vai bloķēt sīkfailus, lūdzu, izpildiet pārlūkprogrammā sniegtos norādījumus.

Attiecībā uz tehniski nepieciešamajām sīkdatnēm likumdošana nenosaka, ka ir jāsaņem no jums individuāla piekrišana. Jūsu piekrišana ir nepieciešama tikai failiem, kas nav tehniski nepieciešami.

Elektroniskās saziņas procesam vai noteiktu Jums vajadzīgo funkciju nodrošināšanai nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (DSGVO) 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes administratoram ir likumiskas intereses saglabāt sīkfailus, lai sniegtu tehniski nevainojamus un optimizētus pakalpojumus.

 

Servera žurnāla faili

Tīmekļa vietnes nodrošinātājs automātiski izveido informāciju un saglabā to tā sauktajos servera žurnāla failos, kurus Jūsu pārlūkprogramma automātiski pārsūta uz mūsu serveri. Šie faili ir tehniski nepieciešami, lai iepazīstinātu Jūs ar mūsu tīmekļa vietni un nodrošinātu stabilitāti un drošību. Informācija par servera žurnāla failiem:

Jūsu datora IP adrese;

pieprasījuma datums un laiks;

laika joslu starpība, salīdzinot ar Griničas laiku (GMT);

pieprasījuma saturs (norādīta konkrēta lapa);

novirzīšanas URL: tīmekļa vietne, no kuras ir saņemts pieprasījums;

piekļuves statuss / HTTP statusa kods;

atbilstošo pārsūtīto datu daudzums;

operētājsistēma un tās saskarne;

pārlūkprogrammas tips, tostarp arī pārlūkprogrammas valoda un versija;

pieprasītāja datora resursdatora nosaukums.

Šie dati netiek apkopoti ar citiem datu avotiem.

Datu apstrādes pamatojums ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (DSGVO) 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, kas ļauj apstrādāt datus, lai izpildītu līguma vai pirmslīguma pasākumus.

Saziņas veidlapa

Nosūtot mums pieprasījumus ar saziņas veidlapu, Jūsu norādītie dati veidlapā, tostarp Jūsu kontaktinformācija tiek ierakstīta mūsu atmiņā, lai apstrādātu pieprasījumu un gadījumam, ja rodas papildu jautājumi. Šos datus mēs tālāk nenodosim bez jūsu atļaujas.

Saziņas veidlapā ievadīto datu apstrāde šādā veidā tiek veikta tikai ar Jūsu atļauju (Vispārīgās datu aizsardzības regulas (DSGVO) 6. panta 1. punkts). Šo atļauju Jūs varat atsaukt jebkurā laikā. Viss, kas jums jādara, ir jānosūta mums brīvas formas ziņojumu pa e-pastu. Lai to izdarītu, Jums tikai mums uz elektronisko pastu jānosūta brīvi izvēlēta veida ziņojums.

Šis atsaukums neietekmē līdz atsaukumam norādīto datu apstrādes leģitimitāti.

Dati, kurus Jūs norādījāt saziņas veidlapā, paliek pie mums līdz brīdim, kad Jūs pieprasāt mums tos izdzēst vai atsaucat atļauju to glabāšanai, vai līdz brīdim, kad datu glabāšanas mērķis vairs nav aktuāls (piemēram, pēc Jūsu pieprasījuma apstrādes pabeigšanas). Obligātie likumdošanas nosacījumi, konkrētāk tie, kas attiecas uz glabāšanas periodiem, nemainās.

 

5. Nobeiguma paskaidrojumi

Šajā lapā ir aprakstīta personas datu izmantošana saistībā ar šo tīmekļa vietni un ar to saistītajiem pakalpojumiem. Pārveidojot funkcijas vai pievienojot pakalpojumus, šī informācija var mainīties.

This webpage uses technically essential cookies and stores them on your computer. Law does not require obtaining your individual consent for storing technically essential cookies on your computer. Please click here to find out more about the cookies we use on this webpage.
FOR ADDITIONAL INFORMATION ON THE COOKIES, PLEASE REFER TO "PRIVACY POLICY" section